Het Nationale Hybride Warmtepomp Plan - Algemene voorwaarden


HOFSTEENGE WESSELING NOTARISSEN – AKTE VAN DEPOT: 56540.01 EN 72573.01 | CC PROOF AUTEURSRECHT BEHEER: ID 5C7D0002DFBF6 EN 62D693C756A74 |       UNIEMERK DEPOT ONDER NUMMER 018041766 EN 018041769 | WET BESCHERMING BEDRIJFSGEHEIMEN (WBB EU 2016/943/EU) VAN 17 OKTOBER 2018.

Het Nationale Hybride Warmtepomp Plan - Algemene voorwaarden


HOFSTEENGE WESSELING NOTARISSEN – AKTE VAN DEPOT: 56540.01 EN 72573.01 | CC PROOF AUTEURSRECHT BEHEER: ID 5C7D0002DFBF6 EN 62D693C756A74 |       UNIEMERK DEPOT ONDER NUMMER 018041766 EN 018041769 | WET BESCHERMING BEDRIJFSGEHEIMEN (WBB EU 2016/943/EU) VAN 17 OKTOBER 2018.

Het Nationale Hybride Warmtepomp Plan - Algemene voorwaarden


HOFSTEENGE WESSELING NOTARISSEN – AKTE VAN DEPOT: 56540.01 EN 72573.01 | CC PROOF AUTEURSRECHT BEHEER: ID 5C7D0002DFBF6 EN 62D693C756A74 |       UNIEMERK DEPOT ONDER NUMMER 018041766 EN 018041769 | WET BESCHERMING BEDRIJFSGEHEIMEN (WBB EU 2016/943/EU) VAN 17 OKTOBER 2018.

Het Nationale Hybride Warmtepomp Plan wordt verzorgd door HAAS Heating B.V. In deze voorwaarden staan de afspraken die we maken met elkaar. Lees ze goed door, want ze zijn belangrijk.

Inhoud

1. Wat bedoelen wij met...?

2. Wie zijn wij?

3. Welke regels gelden er?

4. Kunnen wij de regels veranderen?

5. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?

6. Herroepingsrecht en mogelijkheid tot ontbinding

7. Onderzoek, schouw en meerwerk

8. Uw verplichtingen

9. Verklaring bewustzijn externe factoren besparing

10. Garanties

11. Financieringsservice

12. Subsidie aanvraag

13. Monitoring gegevensuitwisseling

14. Overmacht

15. Betaling en eigendom

16. Klachtenregeling

17. Wijzigen voorwaarden, tarievenregelingen en tarieven

18. Mededelingen, onderaannemers en forumkeuze

19. Geheimhouding

1. Wat bedoelen wij met ?

Contractvoorwaarden: dit is het document dat u nu leest.
Offerte: dit is het document dat u via het klantenportaal ontvangt, na een schouw en advies van een installateur, waarin onze aanbieding aan u omschreven staat. Ook staan hierin uw gegevens vermeld. De offerte is onderdeel van de overeenkomst.
Overeenkomst: dit is het totaal van afspraken over het product en de dienstverlening. De overeenkomst bestaat uit de door u aanvaarde offerte en deze contractvoorwaarden.
U: de persoon waarmee HAAS Heating de overeenkomst is aangegaan.
het Werk: het tot stand brengen van een stoffelijk werk, zoals het plaatsen van een hybride warmtepomp.


2. Wie zijn wij?

Wij zijn HAAS Heating B.V (hierna HAAS) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer KvKnummer: 76758028. HAAS bemiddelt en adviseert bij het verkrijgen van een hybride warmte pomp, voor wat betreft de aanschaf en installatie, subsidie en eventuele financiering. En HAAS adviseert ook bij het verkrijgen van de werknemersvoordelen die een substantiële korting op kunnen leveren. HAAS heeft hiervoor een website en klantenportaal ingericht en regelt alles elektronisch.

3. Welke regels gelden er?

- De afspraken die in de offerte staan.
- De afspraken die in deze contractvoorwaarden staan.
- Alle afspraken samen vormen de overeenkomst. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De rechten en plichten uit deze overeenkomst mogen wij overdragen aan een ander bedrijf als wij ervoor zorgen dat dit bedrijf de afspraken uit deze overeenkomst nakomt. U geeft ons daartoe bij voorbaat toestemming.

4. Kunnen wij de regels veranderen?

- Wij mogen de prijzen en de afspraken van de overeenkomst veranderen. Als wij dat doen, sturen wij u hierover altijd vooraf een offerte.
- In bijzondere gevallen kunnen wij andere afspraken met u maken. Als wij dat doen, laten wij u dat van tevoren per brief of e-mail weten.
- Bij gebeurtenissen die niet in deze voorwaarden worden beschreven, beslissen wij hoe hiermee wordt omgegaan.

5. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?

- HAAS bemiddelt tussen u en andere partijen zoals de fabrikant van de hybride warmtepomp, subsidieverstrekker en eventueel financier, en informeert de installateur.
-Wij zorgen ervoor dat de afspraken in de overeenkomst zo goed mogelijk worden uitgevoerd.
- HAAS wijst op voorhand alle aansprakelijkheden en garanties voortkomend uit het tot stand brengen van de bemiddeling van de hand en verwijst daarvoor door naar de garanties van de desbetreffende fabrikant, installateur en eventueel financier
- Producten of diensten worden door de fabrikant en installateur geleverd volgens de wettelijke regels en geldende voorschriften.
- De gecalculeerde besparingen op de webcalculator zijn algemeen en indicatief, en berusten op de actuele kennis en kunde van experts in de markt. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van welke aard dan ook. Dit mede in verband met intensiteit van gebruik, gezinssamenstelling en weersomstandigheden.
- In samenwerking met fiscaal-juridische experts zijn de werknemersvoordelen samengesteld op basis van de wettelijke gegevens. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of veranderingen. Het laat onverlet dat wij ons ervoor inspannen onze calculator actueel te houden.
- Veroorzaken zij schade aan uw spullen? Dan zijn zij daarvoor aansprakelijk.
- In gevallen waarin wij aansprakelijk zijn, zijn wij dat tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis.
- Wij vergoeden geen immateriële schade of schade die het gevolg is van de schade aan goederen, zoals bedrijfsschade (verlies van winst of inkomsten).

6. Herroepingsrecht en mogelijkheid tot ontbinding

U kunt de overeenkomst schriftelijk ontbinden:

- tot 5 dagen nadat onze offerte en eventuele meerwerkofferte is geaccepteerd en uw aanbetaling was verricht met opgave van reden en tegen betaling van de tot dan toe gemaakte kosten door HAAS (vrijblijvende indicatie: € 450 incl. btw);

7. Onderzoek, schouw en meerwerk

- De installateur zal een eerste onderzoek uitvoeren op basis van door u verstrekte informatie en beschikbare publieke informatie om te bepalen of de Woning geschikt is om het plaatsen van een hybride warmtepomp uit te voeren. Indien de installateur meent dat zij op basis van deze informatie onvoldoende zekerheid heeft over de geschiktheid van de Woning, zal hij de mogelijkheid van een schouw ter plaatse met u bespreken. De kostprijs van de schouw bedraagt ongeveer € 150,- inclusief btw die voor onze rekening zijn.
- Als op enig moment blijkt dat u onvolledige of verkeerde informatie heeft verstrekt over de Woning, inclusief (de staat van) ter plekke aanwezige installaties, zijn wij gerechtigd om de daardoor extra gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
- De woning dient blijvend te beschikken over een goed functionerende binnenhuisinstallatie en CV voor de (na)verwarming van water en/of ruimtes alsmede een reguliere stroomaansluiting op het elektriciteitsnet.
- Mocht er naar aanleiding van het onderzoek en/of schouw meerwerk blijken, zullen die kosten apart met de installateur moeten worden afgerekend.

8. Uw verplichtingen

- U stelt de installateur in de gelegenheid de opdracht uit te voeren. U zorgt ervoor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het Werk te verschaffen gegevens. De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn voor Uw rekening.
- De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn. Naden en kieren dienen zowel van binnen als van buiten afdoende en tijdig afgekit te zijn door u, dan wel voor uw rekening, ten minste 10 werkdagen voordat de installateur met de werkzaamheden zal aanvangen.
- U zorgt er voor dat de installateur voorafgaand aan de werkzaamheden kan beschikken over de voor het werk relevante gegevens, onder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke.
- U verklaart dat er geen asbest aanwezig is in de ruimte(n) waar de Installatie geïnstalleerd moet worden.
- U verklaart bij een installatie op het dak, dat het dak waarop geïnstalleerd wordt in goede constructieve staat is.
- U verschaft de installateur ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor uw rekening.
- Als de installateur, om oorzaken die in uw risicosfeer liggen, niet in staat is om het Werk op de Installatiedatum te verrichten is hij gerechtigd de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen. Dit is onder meer, maar niet uitsluitend, het geval als:
* U op de Installatiedatum niet aanwezig bent;
* door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen, die niet tot het Werk van de

installateur behoren, niet zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk

daarvan geen vertraging ondervindt;
* een ander bedrijf werkzaamheden verricht op de Installatiedatum die conflicterend zijn met het

Werk;
* Uw woning (in bouwkundig opzicht) niet zonder aanpassing of herstel geschikt is voor het

verrichten van het Werk.
- Als de aanvang of voortgang van het Werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor Uw risico komt, dient U de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden als deze aan U kan worden toegerekend.
- U draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
* onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
* onjuistheden in de door u verlangde constructies en werkwijzen
* gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
* bijzonderheden in de constructie van uw woning voor zover deze niet op het eerste gezicht kenbaar zijn voor ons;
* (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht
* gebreken in materialen of hulpmiddelen die door u ter beschikking zijn gesteld;
* onjuistheden in de door of namens u verstrekte gegevens.
- In geval van een door de installateur veroorzaakte tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk op schriftelijke of elektronische wijze aan de installateur kenbaar te maken, met daarbij een duidelijke omschrijving van de tekortkoming. Daarnaast moet in deze specificatie ook een redelijke termijn op worden gegeven, waarin wij in staat wordt gesteld de tekortkoming te herstellen.
- Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u:
* de Installatie niet te de-installeren, te verwijderen of anderszins buiten gebruik te stellen, te wijzigen, aan te passen of te repareren, de verbinding met de binnen installatie en/of internet te verbreken, beperken of anderszins te blokkeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de installateur
* de ruimte waar de binnen unit van de warmtepomp is geplaatst, zonder voorafgaande toestemming van de installateur of ons niet bloot te stellen aan stelselmatig hoge temperaturen, grote temperatuurschommelingen of een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld door het plaatsen van een wasdroger);
* De installateur zo snel mogelijk na het ontdekken van diefstal, schade of (ver)storing of gebrek aan de Installatie, de woning of de internetverbinding te informeren over de diefstal, schade of (ver)storing of gebrek;
* periodiek onderhoud van de Installatie uit te (laten) voeren conform de instructies zoals beschreven in de handleiding van de fabrikant van de geleverde apparatuur;
* geen werkzaamheden uit te voeren of activiteiten te ondernemen die de werking van de Installatie kunnen beperken of kunnen beschadigen;
* volledige medewerking te verlenen aan de werkzaamheden die de installateur aan de Installatie dient uit te voeren en de plaatsen die de installateur daartoe dient te betreden toegankelijk houden.
- U heeft een eigen onderzoeksplicht voor de mate waarin het geluidsniveau van de Installatie, zoals gespecificeerd, acceptabel is voor uzelf en uw omgeving. U behoudt de verantwoordelijkheid voor het naleven van wettelijke eisen en voorschriften zoals verwoord in artikel 6

9. Verklaring bewustzijn externe factoren besparing

- U verklaart dat u zich ervan bewust bent dat de besparing, zoals berekend op de HAAS website, indicatief is en dat de jaarlijkse besparing mede afhangt van factoren die zich buiten de invloedsfeer van HAAS bevinden, waaronder:

- variatie in de klimatologische omstandigheden in enig jaar (bijv. hoeveelheid zonneschijn, wintertemperaturen);
- wijzigingen in uw stook-, warmwaterafname- en/of stroomafnamegedrag;
- wijzigingen in gas- en/of stroomprijzen; - wijzigingen in belasting- en regelgeving.

- Wij sluiten eventuele aansprakelijkheid voor de in dit artikel genoemde factoren nadrukkelijk uit (voor het geleverde werk).

- Aan het gebruik van de besparingstool kunnen geen rechten worden ontleend. De uitkomsten bij het gebruik van de besparingstool houden geen garantie of toezegging in en HAAS kan voor een eventuele afwijking tussen geprognotiseerde besparing en de werkelijke berekening niet aansprakelijk worden gehouden.

10. Garanties

HAAS regelt, bemiddelt en adviseert en zet de garanties één op één door. Wij verwijzen naar de garanties van de fabrikant en installateur en wijzen alle aansprakelijkheden dienaangaande van de hand.

11. Financieringsservice

- Onder een Financieringsservice verstaan wij de dienst waarbij u om te adviseren en/of te bemiddelen met betrekking tot een passende financiering voor u.
- De financiering zelf maakt geen deel uit van deze Overeenkomst maar is een financieringsovereenkomst waarbij u geld leent van een financiële instelling.
- U bent zelf verantwoordelijk voor uw financiering. Haas ondersteunt slechts waar mogelijk. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door u aan ons verschafte informatie aan de financiële instelling.

12. Subsidie aanvraag

Wij vragen een ISDE subsidie aan voor de installatie van de hybride warmtepomp op uw adres. Nadat de subsidie aan ons is toegekend en uw betaling (eventueel door uw financier) , gaan wij over tot installatie, en blijft de hybride warmtepomp nog 1 jaar ons eigendom , in verband met een subsidie eis, voordat wij de hybride warmtepomp aan u overdragen en uw eigendom wordt.

13. Monitoring. Gegevensuitwisseling

- U geeft ons toestemming om uw Installatie te monitoren en -indien nodig- monitoringsapparatuur te plaatsen waarmee de wij de Installatie op afstand kunnen inspecteren. De monitoring heeft tot doel om de juiste werking van de Installatie te kunnen controleren en maatregelen te nemen indien nodig. In het kader hiervan worden de volgende gegevens gemonitord: productie ten behoeve van i) de detectie en het verhelpen van storingen ii) prestaties ten opzichte van nabijgelegen systemen. Wij gebruiken deze gegevens om eventuele problemen met de Installatie te detecteren en op te kunnen lossen.
- In afwijking hiervan heeft u de mogelijkheid om uw Installatie niet door ons te laten monitoren. U dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons en accepteert in dat geval de consequenties voor de door ons verstrekte garantie.
- U geeft ons toestemming om uw gegevens of gegevens over uw Installatie uit te wisselen met ingeschakelde partners voor de uitvoering van het Werk.
- Op uw verzoek verstrekken wij u een specificatie van de gegevens die wij monitoren.

14. Overmacht

Als de uitvoering van het Werk voor een der Partijen onmogelijk wordt door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere Partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

15. Betaling en eigendom.

- Wij ontvangen uw betaling, eventueel via een financiering van u, op de door ons op de offerte opgegeven bankrekening voor de levering.
- Een aanbetaling van €500 na de schouw en uw akkoord, en het restbedrag van de standaardofferte 14 dagen voor de installatie minus €10.
- De ISDE subsidie is reeds door ons aangevraagd en verrekend in de pakketprijs. Hierdoor ontstaat een lagere start- c.q. aanschafprijs. De ISDE subsidie wordt toegekend door de overheid, die wil voorkomen dat er een handel ontstaat in gesubsidieerde hybride warmtepompen. Daarom wordt de eis gesteld dat de hybride warmtepomp minimaal één jaar in eigendom en geïnstalleerd in of aan het pand moet zijn, te rekenen vanaf de datum van de subsidievaststelling. Om dit te regelen ontvang je na voormelde 1 jaar nog een factuur van ons ter hoogte van € 10,-, die je pas op dat moment (en dus niet eerder) mag en moet betalen. Nadat is voldaan aan voormelde eis, na betaling van voormelde factuur en nadat de ISDE subsidie door ons is ontvangen word je eigenaar van de geleverde warmtepomp. Deze financiële afspraak heeft verder geen gevolg voor het gebruik van de hybride warmtepomp.

16. Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 14 dagen na installatie, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons (per schriftelijke of elektronische post).

17. Wijzigen voorwaarden, tarievenregelingen en tarieven

- Tenzij anders is overeengekomen kunnen de voorwaarden door ons worden gewijzigd. Wijzigingen moeten door ons ten minste 10 kalenderdagen vóór inwerkingtreding bij U bekend worden gemaakt. In deze bekendmaking staat vermeld wanneer de wijzigingen in zullen treden.
- Bekendmaking geschiedt door middel van een persoonlijke kennisgeving en algemeen bericht op de website van ons.
- De wijzigingen waarover wordt bericht gelden tevens voor al bestaande overeenkomsten, tenzij door ons en u anders is overeengekomen.

18. Mededelingen, onderaannemers en forumkeuze

Een mededeling of verzoek als bedoeld in de Overeenkomst zal per post of e-mail naar u worden verzonden en dan wel naar het adres zoals dat is genoemd in de Overeenkomst. In het geval van een mededeling of verzoek aan ons zal dat gericht zijn aan het adres zoals hieronder weergegeven of naar een adres zoals dat later door ons bekend zal worden gemaakt.

Wij hebben het recht om voor het uitvoeren van het Werk onderaannemers of hulppersonen in te schakelen. Wij behouden ons het recht voor om voor werkzaamheden met betrekking tot HAAS derde partijen in te schakelen. Als zich omstandigheden voordoen die niet expliciet of impliciet zijn voorzien in de Overeenkomst, zullen Partijen met een dergelijke omstandigheid te goeder trouw omgaan en daarbij rekening houden met de redelijke belangen van alle Partijen.

Als een bepaling van de Overeenkomst nietig, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, laat zulks het overig bepaalde in de Overeenkomst onverlet en zullen Partijen bij elkaar te rade gaan met betrekking tot een vervangende bepaling die qua inhoud en strekking de nietige, nietrechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet op de intentie van Partijen bij de Overeenkomst.

U verklaart hierbij dat de door u in het kader van de Overeenkomst aan ons verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Als na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat een deel van deze gegevens onjuist of onvolledig is, zijn wij gerechtigd om garanties met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de Overeenkomst te ontbinden. De kosten hiervan komen in dat geval voor uw rekening.

De wijze waarop wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is gepubliceerd op onze website als Privacy beleid. Op verzoek sturen wij u een kopie van het document toe. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

19. Geheimhouding

HAASheat is een auteursrechtelijk vastgelegd, en in een akte van depot bij Hofsteenge Wesseling notarissen geregistreerd, beschermd concept van HAAS Heating BV. Zowel toeleveranciers als klanten, distributeurs en licentienemers en alle betrokkenen bij het HAASheat concept dienen zich te houden aan de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen 2016/943/EU, welke in Nederland per 23 oktober 2018 is gevat in de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (WBB). Alle overeenkomsten ten aanzien van een samenwerking, intentie tot licentie, of andere activiteiten die leiden tot een partnership, dienen vooraf gegaan te worden door de HAASheat Non Disclosure Agreements.

HAAS Heating BV

Groot Tegeler 9a

7535 EB Enschede

E-mailadres: info@haasheat.com

KvK-nummer: 76758028

Het Nationale Hybride Warmtepomp Plan wordt verzorgd door HAAS Heating B.V. In deze voorwaarden staan de afspraken die we maken met elkaar. Lees ze goed door, want ze zijn belangrijk.

Inhoud

1. Wat bedoelen wij met...?

2. Wie zijn wij?

3. Welke regels gelden er?

4. Kunnen wij de regels veranderen?

5. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?

6. Herroepingsrecht en mogelijkheid tot ontbinding

7. Onderzoek, schouw en meerwerk

8. Uw verplichtingen

9. Verklaring bewustzijn externe factoren besparing

10. Garanties

11. Financieringsservice

12. Subsidie aanvraag

13. Monitoring gegevensuitwisseling

14. Overmacht

15. Betaling en eigendom

16. Klachtenregeling

17. Wijzigen voorwaarden, tarievenregelingen en tarieven

18. Mededelingen, onderaannemers en forumkeuze

19. Geheimhouding

1. Wat bedoelen wij met ?

Contractvoorwaarden: dit is het document dat u nu leest.
Offerte: dit is het document dat u via het klantenportaal ontvangt, na een schouw en advies van een installateur, waarin onze aanbieding aan u omschreven staat. Ook staan hierin uw gegevens vermeld. De offerte is onderdeel van de overeenkomst.
Overeenkomst: dit is het totaal van afspraken over het product en de dienstverlening. De overeenkomst bestaat uit de door u aanvaarde offerte en deze contractvoorwaarden.
U: de persoon waarmee HAAS Heating de overeenkomst is aangegaan.
het Werk: het tot stand brengen van een stoffelijk werk, zoals het plaatsen van een hybride warmtepomp.


2. Wie zijn wij?

Wij zijn HAAS Heating B.V (hierna HAAS) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer KvKnummer: 76758028. HAAS bemiddelt en adviseert bij het verkrijgen van een hybride warmte pomp, voor wat betreft de aanschaf en installatie, subsidie en eventuele financiering. En HAAS adviseert ook bij het verkrijgen van de werknemersvoordelen die een substantiële korting op kunnen leveren. HAAS heeft hiervoor een website en klantenportaal ingericht en regelt alles elektronisch.

3. Welke regels gelden er?

- De afspraken die in de offerte staan.
- De afspraken die in deze contractvoorwaarden staan.
- Alle afspraken samen vormen de overeenkomst. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De rechten en plichten uit deze overeenkomst mogen wij overdragen aan een ander bedrijf als wij ervoor zorgen dat dit bedrijf de afspraken uit deze overeenkomst nakomt. U geeft ons daartoe bij voorbaat toestemming.

4. Kunnen wij de regels veranderen?

- Wij mogen de prijzen en de afspraken van de overeenkomst veranderen. Als wij dat doen, sturen wij u hierover altijd vooraf een offerte.
- In bijzondere gevallen kunnen wij andere afspraken met u maken. Als wij dat doen, laten wij u dat van tevoren per brief of e-mail weten.
- Bij gebeurtenissen die niet in deze voorwaarden worden beschreven, beslissen wij hoe hiermee wordt omgegaan.

5. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?

- HAAS bemiddelt tussen u en andere partijen zoals de fabrikant van de hybride warmtepomp, subsidieverstrekker en eventueel financier, en informeert de installateur.
-Wij zorgen ervoor dat de afspraken in de overeenkomst zo goed mogelijk worden uitgevoerd.
- HAAS wijst op voorhand alle aansprakelijkheden en garanties voortkomend uit het tot stand brengen van de bemiddeling van de hand en verwijst daarvoor door naar de garanties van de desbetreffende fabrikant, installateur en eventueel financier
- Producten of diensten worden door de fabrikant en installateur geleverd volgens de wettelijke regels en geldende voorschriften.
- De gecalculeerde besparingen op de webcalculator zijn algemeen en indicatief, en berusten op de actuele kennis en kunde van experts in de markt. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van welke aard dan ook. Dit mede in verband met intensiteit van gebruik, gezinssamenstelling en weersomstandigheden.
- In samenwerking met fiscaal-juridische experts zijn de werknemersvoordelen samengesteld op basis van de wettelijke gegevens. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of veranderingen. Het laat onverlet dat wij ons ervoor inspannen onze calculator actueel te houden.
- Veroorzaken zij schade aan uw spullen? Dan zijn zij daarvoor aansprakelijk.
- In gevallen waarin wij aansprakelijk zijn, zijn wij dat tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis.
- Wij vergoeden geen immateriële schade of schade die het gevolg is van de schade aan goederen, zoals bedrijfsschade (verlies van winst of inkomsten).

6. Herroepingsrecht en mogelijkheid tot ontbinding

U kunt de overeenkomst schriftelijk ontbinden:

- tot 5 dagen nadat onze offerte en eventuele meerwerkofferte is geaccepteerd en uw aanbetaling was verricht met opgave van reden en tegen betaling van de tot dan toe gemaakte kosten door HAAS (vrijblijvende indicatie: € 450 incl. btw);

7. Onderzoek, schouw en meerwerk

- De installateur zal een eerste onderzoek uitvoeren op basis van door u verstrekte informatie en beschikbare publieke informatie om te bepalen of de Woning geschikt is om het plaatsen van een hybride warmtepomp uit te voeren. Indien de installateur meent dat zij op basis van deze informatie onvoldoende zekerheid heeft over de geschiktheid van de Woning, zal hij de mogelijkheid van een schouw ter plaatse met u bespreken. De kostprijs van de schouw bedraagt ongeveer € 150,- inclusief btw die voor onze rekening zijn.
- Als op enig moment blijkt dat u onvolledige of verkeerde informatie heeft verstrekt over de Woning, inclusief (de staat van) ter plekke aanwezige installaties, zijn wij gerechtigd om de daardoor extra gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
- De woning dient blijvend te beschikken over een goed functionerende binnenhuisinstallatie en CV voor de (na)verwarming van water en/of ruimtes alsmede een reguliere stroomaansluiting op het elektriciteitsnet.
- Mocht er naar aanleiding van het onderzoek en/of schouw meerwerk blijken, zullen die kosten apart met de installateur moeten worden afgerekend.

8. Uw verplichtingen

- U stelt de installateur in de gelegenheid de opdracht uit te voeren. U zorgt ervoor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het Werk te verschaffen gegevens. De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn voor Uw rekening.
- De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn. Naden en kieren dienen zowel van binnen als van buiten afdoende en tijdig afgekit te zijn door u, dan wel voor uw rekening, ten minste 10 werkdagen voordat de installateur met de werkzaamheden zal aanvangen.
- U zorgt er voor dat de installateur voorafgaand aan de werkzaamheden kan beschikken over de voor het werk relevante gegevens, onder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke.
- U verklaart dat er geen asbest aanwezig is in de ruimte(n) waar de Installatie geïnstalleerd moet worden.
- U verklaart bij een installatie op het dak, dat het dak waarop geïnstalleerd wordt in goede constructieve staat is.
- U verschaft de installateur ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor uw rekening.
- Als de installateur, om oorzaken die in uw risicosfeer liggen, niet in staat is om het Werk op de Installatiedatum te verrichten is hij gerechtigd de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen. Dit is onder meer, maar niet uitsluitend, het geval als:
* U op de Installatiedatum niet aanwezig bent;
* door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen, die niet tot het Werk van de

installateur behoren, niet zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk

daarvan geen vertraging ondervindt;
* een ander bedrijf werkzaamheden verricht op de Installatiedatum die conflicterend zijn met het

Werk;
* Uw woning (in bouwkundig opzicht) niet zonder aanpassing of herstel geschikt is voor het

verrichten van het Werk.
- Als de aanvang of voortgang van het Werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor Uw risico komt, dient U de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden als deze aan U kan worden toegerekend.
- U draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
* onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
* onjuistheden in de door u verlangde constructies en werkwijzen
* gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
* bijzonderheden in de constructie van uw woning voor zover deze niet op het eerste gezicht kenbaar zijn voor ons;
* (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht
* gebreken in materialen of hulpmiddelen die door u ter beschikking zijn gesteld;
* onjuistheden in de door of namens u verstrekte gegevens.
- In geval van een door de installateur veroorzaakte tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk op schriftelijke of elektronische wijze aan de installateur kenbaar te maken, met daarbij een duidelijke omschrijving van de tekortkoming. Daarnaast moet in deze specificatie ook een redelijke termijn op worden gegeven, waarin wij in staat wordt gesteld de tekortkoming te herstellen.
- Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u:
* de Installatie niet te de-installeren, te verwijderen of anderszins buiten gebruik te stellen, te wijzigen, aan te passen of te repareren, de verbinding met de binnen installatie en/of internet te verbreken, beperken of anderszins te blokkeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de installateur
* de ruimte waar de binnen unit van de warmtepomp is geplaatst, zonder voorafgaande toestemming van de installateur of ons niet bloot te stellen aan stelselmatig hoge temperaturen, grote temperatuurschommelingen of een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld door het plaatsen van een wasdroger);
* De installateur zo snel mogelijk na het ontdekken van diefstal, schade of (ver)storing of gebrek aan de Installatie, de woning of de internetverbinding te informeren over de diefstal, schade of (ver)storing of gebrek;
* periodiek onderhoud van de Installatie uit te (laten) voeren conform de instructies zoals beschreven in de handleiding van de fabrikant van de geleverde apparatuur;
* geen werkzaamheden uit te voeren of activiteiten te ondernemen die de werking van de Installatie kunnen beperken of kunnen beschadigen;
* volledige medewerking te verlenen aan de werkzaamheden die de installateur aan de Installatie dient uit te voeren en de plaatsen die de installateur daartoe dient te betreden toegankelijk houden.
- U heeft een eigen onderzoeksplicht voor de mate waarin het geluidsniveau van de Installatie, zoals gespecificeerd, acceptabel is voor uzelf en uw omgeving. U behoudt de verantwoordelijkheid voor het naleven van wettelijke eisen en voorschriften zoals verwoord in artikel 6

9. Verklaring bewustzijn externe factoren besparing

- U verklaart dat u zich ervan bewust bent dat de besparing, zoals berekend op de HAAS website, indicatief is en dat de jaarlijkse besparing mede afhangt van factoren die zich buiten de invloedsfeer van HAAS bevinden, waaronder:

- variatie in de klimatologische omstandigheden in enig jaar (bijv. hoeveelheid zonneschijn, wintertemperaturen);
- wijzigingen in uw stook-, warmwaterafname- en/of stroomafnamegedrag;
- wijzigingen in gas- en/of stroomprijzen; - wijzigingen in belasting- en regelgeving.

- Wij sluiten eventuele aansprakelijkheid voor de in dit artikel genoemde factoren nadrukkelijk uit (voor het geleverde werk).

- Aan het gebruik van de besparingstool kunnen geen rechten worden ontleend. De uitkomsten bij het gebruik van de besparingstool houden geen garantie of toezegging in en HAAS kan voor een eventuele afwijking tussen geprognotiseerde besparing en de werkelijke berekening niet aansprakelijk worden gehouden.

10. Garanties

HAAS regelt, bemiddelt en adviseert en zet de garanties één op één door. Wij verwijzen naar de garanties van de fabrikant en installateur en wijzen alle aansprakelijkheden dienaangaande van de hand.

11. Financieringsservice

- Onder een Financieringsservice verstaan wij de dienst waarbij u om te adviseren en/of te bemiddelen met betrekking tot een passende financiering voor u.
- De financiering zelf maakt geen deel uit van deze Overeenkomst maar is een financieringsovereenkomst waarbij u geld leent van een financiële instelling.
- U bent zelf verantwoordelijk voor uw financiering. Haas ondersteunt slechts waar mogelijk. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door u aan ons verschafte informatie aan de financiële instelling.

12. Subsidie aanvraag

Wij vragen een ISDE subsidie aan voor de installatie van de hybride warmtepomp op uw adres. Nadat de subsidie aan ons is toegekend en uw betaling (eventueel door uw financier) , gaan wij over tot installatie, en blijft de hybride warmtepomp nog 1 jaar ons eigendom , in verband met een subsidie eis, voordat wij de hybride warmtepomp aan u overdragen en uw eigendom wordt.

13. Monitoring. Gegevensuitwisseling

- U geeft ons toestemming om uw Installatie te monitoren en -indien nodig- monitoringsapparatuur te plaatsen waarmee de wij de Installatie op afstand kunnen inspecteren. De monitoring heeft tot doel om de juiste werking van de Installatie te kunnen controleren en maatregelen te nemen indien nodig. In het kader hiervan worden de volgende gegevens gemonitord: productie ten behoeve van i) de detectie en het verhelpen van storingen ii) prestaties ten opzichte van nabijgelegen systemen. Wij gebruiken deze gegevens om eventuele problemen met de Installatie te detecteren en op te kunnen lossen.
- In afwijking hiervan heeft u de mogelijkheid om uw Installatie niet door ons te laten monitoren. U dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons en accepteert in dat geval de consequenties voor de door ons verstrekte garantie.
- U geeft ons toestemming om uw gegevens of gegevens over uw Installatie uit te wisselen met ingeschakelde partners voor de uitvoering van het Werk.
- Op uw verzoek verstrekken wij u een specificatie van de gegevens die wij monitoren.

14. Overmacht

Als de uitvoering van het Werk voor een der Partijen onmogelijk wordt door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere Partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

15. Betaling en eigendom.

- Wij ontvangen uw betaling, eventueel via een financiering van u, op de door ons op de offerte opgegeven bankrekening voor de levering.
- Een aanbetaling van €500 na de schouw en uw akkoord, en het restbedrag van de standaardofferte 14 dagen voor de installatie minus €10.
- De ISDE subsidie is reeds door ons aangevraagd en verrekend in de pakketprijs. Hierdoor ontstaat een lagere start- c.q. aanschafprijs. De ISDE subsidie wordt toegekend door de overheid, die wil voorkomen dat er een handel ontstaat in gesubsidieerde hybride warmtepompen. Daarom wordt de eis gesteld dat de hybride warmtepomp minimaal één jaar in eigendom en geïnstalleerd in of aan het pand moet zijn, te rekenen vanaf de datum van de subsidievaststelling. Om dit te regelen ontvang je na voormelde 1 jaar nog een factuur van ons ter hoogte van € 10,-, die je pas op dat moment (en dus niet eerder) mag en moet betalen. Nadat is voldaan aan voormelde eis, na betaling van voormelde factuur en nadat de ISDE subsidie door ons is ontvangen word je eigenaar van de geleverde warmtepomp. Deze financiële afspraak heeft verder geen gevolg voor het gebruik van de hybride warmtepomp.

16. Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 14 dagen na installatie, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons (per schriftelijke of elektronische post).

17. Wijzigen voorwaarden, tarievenregelingen en tarieven

- Tenzij anders is overeengekomen kunnen de voorwaarden door ons worden gewijzigd. Wijzigingen moeten door ons ten minste 10 kalenderdagen vóór inwerkingtreding bij U bekend worden gemaakt. In deze bekendmaking staat vermeld wanneer de wijzigingen in zullen treden.
- Bekendmaking geschiedt door middel van een persoonlijke kennisgeving en algemeen bericht op de website van ons.
- De wijzigingen waarover wordt bericht gelden tevens voor al bestaande overeenkomsten, tenzij door ons en u anders is overeengekomen.

18. Mededelingen, onderaannemers en forumkeuze

Een mededeling of verzoek als bedoeld in de Overeenkomst zal per post of e-mail naar u worden verzonden en dan wel naar het adres zoals dat is genoemd in de Overeenkomst. In het geval van een mededeling of verzoek aan ons zal dat gericht zijn aan het adres zoals hieronder weergegeven of naar een adres zoals dat later door ons bekend zal worden gemaakt.

Wij hebben het recht om voor het uitvoeren van het Werk onderaannemers of hulppersonen in te schakelen. Wij behouden ons het recht voor om voor werkzaamheden met betrekking tot HAAS derde partijen in te schakelen. Als zich omstandigheden voordoen die niet expliciet of impliciet zijn voorzien in de Overeenkomst, zullen Partijen met een dergelijke omstandigheid te goeder trouw omgaan en daarbij rekening houden met de redelijke belangen van alle Partijen.

Als een bepaling van de Overeenkomst nietig, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, laat zulks het overig bepaalde in de Overeenkomst onverlet en zullen Partijen bij elkaar te rade gaan met betrekking tot een vervangende bepaling die qua inhoud en strekking de nietige, nietrechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet op de intentie van Partijen bij de Overeenkomst.

U verklaart hierbij dat de door u in het kader van de Overeenkomst aan ons verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Als na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat een deel van deze gegevens onjuist of onvolledig is, zijn wij gerechtigd om garanties met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de Overeenkomst te ontbinden. De kosten hiervan komen in dat geval voor uw rekening.

De wijze waarop wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is gepubliceerd op onze website als Privacy beleid. Op verzoek sturen wij u een kopie van het document toe. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

19. Geheimhouding

HAASheat is een auteursrechtelijk vastgelegd, en in een akte van depot bij Hofsteenge Wesseling notarissen geregistreerd, beschermd concept van HAAS Heating BV. Zowel toeleveranciers als klanten, distributeurs en licentienemers en alle betrokkenen bij het HAASheat concept dienen zich te houden aan de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen 2016/943/EU, welke in Nederland per 23 oktober 2018 is gevat in de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (WBB). Alle overeenkomsten ten aanzien van een samenwerking, intentie tot licentie, of andere activiteiten die leiden tot een partnership, dienen vooraf gegaan te worden door de HAASheat Non Disclosure Agreements.

HAAS Heating BV

Groot Tegeler 9a

7535 EB Enschede

E-mailadres: info@haasheat.com

KvK-nummer: 76758028

Het Nationale Hybride Warmtepomp Plan wordt verzorgd door HAAS Heating B.V. In deze voorwaarden staan de afspraken die we maken met elkaar. Lees ze goed door, want ze zijn belangrijk.

Inhoud

1. Wat bedoelen wij met...?

2. Wie zijn wij?

3. Welke regels gelden er?

4. Kunnen wij de regels veranderen?

5. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?

6. Herroepingsrecht en mogelijkheid tot ontbinding

7. Onderzoek, schouw en meerwerk

8. Uw verplichtingen

9. Verklaring bewustzijn externe factoren besparing

10. Garanties

11. Financieringsservice

12. Subsidie aanvraag

13. Monitoring gegevensuitwisseling

14. Overmacht

15. Betaling en eigendom

16. Klachtenregeling

17. Wijzigen voorwaarden, tarievenregelingen en tarieven

18. Mededelingen, onderaannemers en forumkeuze

19. Geheimhouding

1. Wat bedoelen wij met ?

Contractvoorwaarden: dit is het document dat u nu leest.
Offerte: dit is het document dat u via het klantenportaal ontvangt, na een schouw en advies van een installateur, waarin onze aanbieding aan u omschreven staat. Ook staan hierin uw gegevens vermeld. De offerte is onderdeel van de overeenkomst.
Overeenkomst: dit is het totaal van afspraken over het product en de dienstverlening. De overeenkomst bestaat uit de door u aanvaarde offerte en deze contractvoorwaarden.
U: de persoon waarmee HAAS Heating de overeenkomst is aangegaan.
het Werk: het tot stand brengen van een stoffelijk werk, zoals het plaatsen van een hybride warmtepomp.


2. Wie zijn wij?

Wij zijn HAAS Heating B.V (hierna HAAS) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer KvKnummer: 76758028. HAAS bemiddelt en adviseert bij het verkrijgen van een hybride warmte pomp, voor wat betreft de aanschaf en installatie, subsidie en eventuele financiering. En HAAS adviseert ook bij het verkrijgen van de werknemersvoordelen die een substantiële korting op kunnen leveren. HAAS heeft hiervoor een website en klantenportaal ingericht en regelt alles elektronisch.

3. Welke regels gelden er?

- De afspraken die in de offerte staan.
- De afspraken die in deze contractvoorwaarden staan.
- Alle afspraken samen vormen de overeenkomst. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De rechten en plichten uit deze overeenkomst mogen wij overdragen aan een ander bedrijf als wij ervoor zorgen dat dit bedrijf de afspraken uit deze overeenkomst nakomt. U geeft ons daartoe bij voorbaat toestemming.

4. Kunnen wij de regels veranderen?

- Wij mogen de prijzen en de afspraken van de overeenkomst veranderen. Als wij dat doen, sturen wij u hierover altijd vooraf een offerte.
- In bijzondere gevallen kunnen wij andere afspraken met u maken. Als wij dat doen, laten wij u dat van tevoren per brief of e-mail weten.
- Bij gebeurtenissen die niet in deze voorwaarden worden beschreven, beslissen wij hoe hiermee wordt omgegaan.

5. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?

- HAAS bemiddelt tussen u en andere partijen zoals de fabrikant van de hybride warmtepomp, subsidieverstrekker en eventueel financier, en informeert de installateur.
-Wij zorgen ervoor dat de afspraken in de overeenkomst zo goed mogelijk worden uitgevoerd.
- HAAS wijst op voorhand alle aansprakelijkheden en garanties voortkomend uit het tot stand brengen van de bemiddeling van de hand en verwijst daarvoor door naar de garanties van de desbetreffende fabrikant, installateur en eventueel financier
- Producten of diensten worden door de fabrikant en installateur geleverd volgens de wettelijke regels en geldende voorschriften.
- De gecalculeerde besparingen op de webcalculator zijn algemeen en indicatief, en berusten op de actuele kennis en kunde van experts in de markt. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van welke aard dan ook. Dit mede in verband met intensiteit van gebruik, gezinssamenstelling en weersomstandigheden.
- In samenwerking met fiscaal-juridische experts zijn de werknemersvoordelen samengesteld op basis van de wettelijke gegevens. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of veranderingen. Het laat onverlet dat wij ons ervoor inspannen onze calculator actueel te houden.
- Veroorzaken zij schade aan uw spullen? Dan zijn zij daarvoor aansprakelijk.
- In gevallen waarin wij aansprakelijk zijn, zijn wij dat tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis.
- Wij vergoeden geen immateriële schade of schade die het gevolg is van de schade aan goederen, zoals bedrijfsschade (verlies van winst of inkomsten).

6. Herroepingsrecht en mogelijkheid tot ontbinding

U kunt de overeenkomst schriftelijk ontbinden:

- tot 5 dagen nadat onze offerte en eventuele meerwerkofferte is geaccepteerd en uw aanbetaling was verricht met opgave van reden en tegen betaling van de tot dan toe gemaakte kosten door HAAS (vrijblijvende indicatie: € 450 incl. btw);

7. Onderzoek, schouw en meerwerk

- De installateur zal een eerste onderzoek uitvoeren op basis van door u verstrekte informatie en beschikbare publieke informatie om te bepalen of de Woning geschikt is om het plaatsen van een hybride warmtepomp uit te voeren. Indien de installateur meent dat zij op basis van deze informatie onvoldoende zekerheid heeft over de geschiktheid van de Woning, zal hij de mogelijkheid van een schouw ter plaatse met u bespreken. De kostprijs van de schouw bedraagt ongeveer € 150,- inclusief btw die voor onze rekening zijn.
- Als op enig moment blijkt dat u onvolledige of verkeerde informatie heeft verstrekt over de Woning, inclusief (de staat van) ter plekke aanwezige installaties, zijn wij gerechtigd om de daardoor extra gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
- De woning dient blijvend te beschikken over een goed functionerende binnenhuisinstallatie en CV voor de (na)verwarming van water en/of ruimtes alsmede een reguliere stroomaansluiting op het elektriciteitsnet.
- Mocht er naar aanleiding van het onderzoek en/of schouw meerwerk blijken, zullen die kosten apart met de installateur moeten worden afgerekend.

8. Uw verplichtingen

- U stelt de installateur in de gelegenheid de opdracht uit te voeren. U zorgt ervoor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het Werk te verschaffen gegevens. De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn voor Uw rekening.
- De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn. Naden en kieren dienen zowel van binnen als van buiten afdoende en tijdig afgekit te zijn door u, dan wel voor uw rekening, ten minste 10 werkdagen voordat de installateur met de werkzaamheden zal aanvangen.
- U zorgt er voor dat de installateur voorafgaand aan de werkzaamheden kan beschikken over de voor het werk relevante gegevens, onder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke.
- U verklaart dat er geen asbest aanwezig is in de ruimte(n) waar de Installatie geïnstalleerd moet worden.
- U verklaart bij een installatie op het dak, dat het dak waarop geïnstalleerd wordt in goede constructieve staat is.
- U verschaft de installateur ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor uw rekening.
- Als de installateur, om oorzaken die in uw risicosfeer liggen, niet in staat is om het Werk op de Installatiedatum te verrichten is hij gerechtigd de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen. Dit is onder meer, maar niet uitsluitend, het geval als:
* U op de Installatiedatum niet aanwezig bent;
* door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen, die niet tot het Werk van de

installateur behoren, niet zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk

daarvan geen vertraging ondervindt;
* een ander bedrijf werkzaamheden verricht op de Installatiedatum die conflicterend zijn met het

Werk;
* Uw woning (in bouwkundig opzicht) niet zonder aanpassing of herstel geschikt is voor het

verrichten van het Werk.
- Als de aanvang of voortgang van het Werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor Uw risico komt, dient U de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden als deze aan U kan worden toegerekend.
- U draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
* onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
* onjuistheden in de door u verlangde constructies en werkwijzen
* gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
* bijzonderheden in de constructie van uw woning voor zover deze niet op het eerste gezicht kenbaar zijn voor ons;
* (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht
* gebreken in materialen of hulpmiddelen die door u ter beschikking zijn gesteld;
* onjuistheden in de door of namens u verstrekte gegevens.
- In geval van een door de installateur veroorzaakte tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk op schriftelijke of elektronische wijze aan de installateur kenbaar te maken, met daarbij een duidelijke omschrijving van de tekortkoming. Daarnaast moet in deze specificatie ook een redelijke termijn op worden gegeven, waarin wij in staat wordt gesteld de tekortkoming te herstellen.
- Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u:
* de Installatie niet te de-installeren, te verwijderen of anderszins buiten gebruik te stellen, te wijzigen, aan te passen of te repareren, de verbinding met de binnen installatie en/of internet te verbreken, beperken of anderszins te blokkeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de installateur
* de ruimte waar de binnen unit van de warmtepomp is geplaatst, zonder voorafgaande toestemming van de installateur of ons niet bloot te stellen aan stelselmatig hoge temperaturen, grote temperatuurschommelingen of een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld door het plaatsen van een wasdroger);
* De installateur zo snel mogelijk na het ontdekken van diefstal, schade of (ver)storing of gebrek aan de Installatie, de woning of de internetverbinding te informeren over de diefstal, schade of (ver)storing of gebrek;
* periodiek onderhoud van de Installatie uit te (laten) voeren conform de instructies zoals beschreven in de handleiding van de fabrikant van de geleverde apparatuur;
* geen werkzaamheden uit te voeren of activiteiten te ondernemen die de werking van de Installatie kunnen beperken of kunnen beschadigen;
* volledige medewerking te verlenen aan de werkzaamheden die de installateur aan de Installatie dient uit te voeren en de plaatsen die de installateur daartoe dient te betreden toegankelijk houden.
- U heeft een eigen onderzoeksplicht voor de mate waarin het geluidsniveau van de Installatie, zoals gespecificeerd, acceptabel is voor uzelf en uw omgeving. U behoudt de verantwoordelijkheid voor het naleven van wettelijke eisen en voorschriften zoals verwoord in artikel 6

9. Verklaring bewustzijn externe factoren besparing

- U verklaart dat u zich ervan bewust bent dat de besparing, zoals berekend op de HAAS website, indicatief is en dat de jaarlijkse besparing mede afhangt van factoren die zich buiten de invloedsfeer van HAAS bevinden, waaronder:

- variatie in de klimatologische omstandigheden in enig jaar (bijv. hoeveelheid zonneschijn, wintertemperaturen);
- wijzigingen in uw stook-, warmwaterafname- en/of stroomafnamegedrag;
- wijzigingen in gas- en/of stroomprijzen; - wijzigingen in belasting- en regelgeving.

- Wij sluiten eventuele aansprakelijkheid voor de in dit artikel genoemde factoren nadrukkelijk uit (voor het geleverde werk).

- Aan het gebruik van de besparingstool kunnen geen rechten worden ontleend. De uitkomsten bij het gebruik van de besparingstool houden geen garantie of toezegging in en HAAS kan voor een eventuele afwijking tussen geprognotiseerde besparing en de werkelijke berekening niet aansprakelijk worden gehouden.

10. Garanties

HAAS regelt, bemiddelt en adviseert en zet de garanties één op één door. Wij verwijzen naar de garanties van de fabrikant en installateur en wijzen alle aansprakelijkheden dienaangaande van de hand.

11. Financieringsservice

- Onder een Financieringsservice verstaan wij de dienst waarbij u om te adviseren en/of te bemiddelen met betrekking tot een passende financiering voor u.
- De financiering zelf maakt geen deel uit van deze Overeenkomst maar is een financieringsovereenkomst waarbij u geld leent van een financiële instelling.
- U bent zelf verantwoordelijk voor uw financiering. Haas ondersteunt slechts waar mogelijk. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door u aan ons verschafte informatie aan de financiële instelling.

12. Subsidie aanvraag

Wij vragen een ISDE subsidie aan voor de installatie van de hybride warmtepomp op uw adres. Nadat de subsidie aan ons is toegekend en uw betaling (eventueel door uw financier) , gaan wij over tot installatie, en blijft de hybride warmtepomp nog 1 jaar ons eigendom , in verband met een subsidie eis, voordat wij de hybride warmtepomp aan u overdragen en uw eigendom wordt.

13. Monitoring. Gegevensuitwisseling

- U geeft ons toestemming om uw Installatie te monitoren en -indien nodig- monitoringsapparatuur te plaatsen waarmee de wij de Installatie op afstand kunnen inspecteren. De monitoring heeft tot doel om de juiste werking van de Installatie te kunnen controleren en maatregelen te nemen indien nodig. In het kader hiervan worden de volgende gegevens gemonitord: productie ten behoeve van i) de detectie en het verhelpen van storingen ii) prestaties ten opzichte van nabijgelegen systemen. Wij gebruiken deze gegevens om eventuele problemen met de Installatie te detecteren en op te kunnen lossen.
- In afwijking hiervan heeft u de mogelijkheid om uw Installatie niet door ons te laten monitoren. U dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons en accepteert in dat geval de consequenties voor de door ons verstrekte garantie.
- U geeft ons toestemming om uw gegevens of gegevens over uw Installatie uit te wisselen met ingeschakelde partners voor de uitvoering van het Werk.
- Op uw verzoek verstrekken wij u een specificatie van de gegevens die wij monitoren.

14. Overmacht

Als de uitvoering van het Werk voor een der Partijen onmogelijk wordt door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere Partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

15. Betaling en eigendom.

- Wij ontvangen uw betaling, eventueel via een financiering van u, op de door ons op de offerte opgegeven bankrekening voor de levering.
- Een aanbetaling van €500 na de schouw en uw akkoord, en het restbedrag van de standaardofferte 14 dagen voor de installatie minus €10.
- De ISDE subsidie is reeds door ons aangevraagd en verrekend in de pakketprijs. Hierdoor ontstaat een lagere start- c.q. aanschafprijs. De ISDE subsidie wordt toegekend door de overheid, die wil voorkomen dat er een handel ontstaat in gesubsidieerde hybride warmtepompen. Daarom wordt de eis gesteld dat de hybride warmtepomp minimaal één jaar in eigendom en geïnstalleerd in of aan het pand moet zijn, te rekenen vanaf de datum van de subsidievaststelling. Om dit te regelen ontvang je na voormelde 1 jaar nog een factuur van ons ter hoogte van € 10,-, die je pas op dat moment (en dus niet eerder) mag en moet betalen. Nadat is voldaan aan voormelde eis, na betaling van voormelde factuur en nadat de ISDE subsidie door ons is ontvangen word je eigenaar van de geleverde warmtepomp. Deze financiële afspraak heeft verder geen gevolg voor het gebruik van de hybride warmtepomp.

16. Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 14 dagen na installatie, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons (per schriftelijke of elektronische post).

17. Wijzigen voorwaarden, tarievenregelingen en tarieven

- Tenzij anders is overeengekomen kunnen de voorwaarden door ons worden gewijzigd. Wijzigingen moeten door ons ten minste 10 kalenderdagen vóór inwerkingtreding bij U bekend worden gemaakt. In deze bekendmaking staat vermeld wanneer de wijzigingen in zullen treden.
- Bekendmaking geschiedt door middel van een persoonlijke kennisgeving en algemeen bericht op de website van ons.
- De wijzigingen waarover wordt bericht gelden tevens voor al bestaande overeenkomsten, tenzij door ons en u anders is overeengekomen.

18. Mededelingen, onderaannemers en forumkeuze

Een mededeling of verzoek als bedoeld in de Overeenkomst zal per post of e-mail naar u worden verzonden en dan wel naar het adres zoals dat is genoemd in de Overeenkomst. In het geval van een mededeling of verzoek aan ons zal dat gericht zijn aan het adres zoals hieronder weergegeven of naar een adres zoals dat later door ons bekend zal worden gemaakt.

Wij hebben het recht om voor het uitvoeren van het Werk onderaannemers of hulppersonen in te schakelen. Wij behouden ons het recht voor om voor werkzaamheden met betrekking tot HAAS derde partijen in te schakelen. Als zich omstandigheden voordoen die niet expliciet of impliciet zijn voorzien in de Overeenkomst, zullen Partijen met een dergelijke omstandigheid te goeder trouw omgaan en daarbij rekening houden met de redelijke belangen van alle Partijen.

Als een bepaling van de Overeenkomst nietig, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, laat zulks het overig bepaalde in de Overeenkomst onverlet en zullen Partijen bij elkaar te rade gaan met betrekking tot een vervangende bepaling die qua inhoud en strekking de nietige, nietrechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet op de intentie van Partijen bij de Overeenkomst.

U verklaart hierbij dat de door u in het kader van de Overeenkomst aan ons verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Als na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat een deel van deze gegevens onjuist of onvolledig is, zijn wij gerechtigd om garanties met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de Overeenkomst te ontbinden. De kosten hiervan komen in dat geval voor uw rekening.

De wijze waarop wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is gepubliceerd op onze website als Privacy beleid. Op verzoek sturen wij u een kopie van het document toe. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

19. Geheimhouding

HAASheat is een auteursrechtelijk vastgelegd, en in een akte van depot bij Hofsteenge Wesseling notarissen geregistreerd, beschermd concept van HAAS Heating BV. Zowel toeleveranciers als klanten, distributeurs en licentienemers en alle betrokkenen bij het HAASheat concept dienen zich te houden aan de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen 2016/943/EU, welke in Nederland per 23 oktober 2018 is gevat in de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (WBB). Alle overeenkomsten ten aanzien van een samenwerking, intentie tot licentie, of andere activiteiten die leiden tot een partnership, dienen vooraf gegaan te worden door de HAASheat Non Disclosure Agreements.

HAAS Heating BV

Groot Tegeler 9a

7535 EB Enschede

E-mailadres: info@haasheat.com

KvK-nummer: 76758028

HOFSTEENGE WESSELING NOTARISSEN – AKTE VAN DEPOT: 56540.01 EN 72573.01 | CC PROOF AUTEURSRECHT BEHEER: ID 5C7D0002DFBF6 EN 62D693C756A74 |       UNIEMERK DEPOT ONDER NUMMER 018041766 EN 018041769 | WET BESCHERMING BEDRIJFSGEHEIMEN (WBB EU 2016/943/EU) VAN 17 OKTOBER 2018.